ปรับปรุงโรงอาหารและโรงพลศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไขว่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ปรับปรุงโรงอาหารและโรงพลศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไขว่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ก่อนการปรับปรุงหลังการปรับปรุง