โครงการ Smart Journey Camp

Category: โครงการเพื่อพัฒนาเยาวชน S.M.A.R.T. New Gen Written by Super User

แนวคิด
นอกจากการให้ความรู้กับเยาวชนแล้ว การพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ ก็มีความสำคัญมาก การจัดค่ายเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มาอยู่ร่วมกัน 2-3 วัน เพื่อจะมีโอกาสเห็นแบบอย่างชีวิตและได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับทักษะชีวิตในด้านต่างๆ ในภาคปฏิบัติเพื่อจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมาย
เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา-มหาวิทยาลัย (อายุ 12-22 ปี)