โครงการฝึกอบรม Smart New Gen

แนวคิด
เยาวชนเป็นอนาคตของทุกครอบครัว การวางรากฐานความคิดที่ถูกต้องในเรื่องพื้นฐานชีวิตให้กับเยาวชนจึงมีความสำคัญมาก เช่น การรู้จักตัวเอง ความสัมพันธ์กับครอบครัว กับเพื่อน กับสถานศึกษา กับชุมชนและสังคม การจัดการกับเวลา เงินทอง และสื่อต่างๆ รอบตัว รวมถึงการวางแผนชีวิตส่วนตัวเพื่อสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา-มหาวิทยาลัย (อายุ 12-22 ปี)