โครงการฝึกอบรม Smart New Gen

แนวคิด
เยาวชนเป็นอนาคตของทุกครอบครัว การวางรากฐานความคิดที่ถูกต้องในเรื่องพื้นฐานชีวิตให้กับเยาวชนจึงมีความสำคัญมาก เช่น การรู้จักตัวเอง ความสัมพันธ์กับครอบครัว กับเพื่อน กับสถานศึกษา กับชุมชนและสังคม การจัดการกับเวลา เงินทอง และสื่อต่างๆ รอบตัว รวมถึงการวางแผนชีวิตส่วนตัวเพื่อสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา-มหาวิทยาลัย (อายุ 12-22 ปี)

โครงการ Smart Journey Camp

แนวคิด
นอกจากการให้ความรู้กับเยาวชนแล้ว การพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ ก็มีความสำคัญมาก การจัดค่ายเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มาอยู่ร่วมกัน 2-3 วัน เพื่อจะมีโอกาสเห็นแบบอย่างชีวิตและได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับทักษะชีวิตในด้านต่างๆ ในภาคปฏิบัติเพื่อจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมาย
เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา-มหาวิทยาลัย (อายุ 12-22 ปี)

โครงการของขวัญที่รอคอย

แนวคิด
เพศสัมพันธ์ควรสงวนไว้สำหรับชีวิตครอบครัวเท่านั้น สิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงการ “ป้องกัน” แต่ต้องให้ความสำคัญกับการ “การยับยั้งชั่งใจ” เป็นเรื่องหลัก

กลุ่มเป้าหมาย
เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (อายุ 12-18 ปี)