โครงการถุงยังชีพสำหรับครอบครัว Family Emergency Set

Category: โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายครอบครัวเพื่อสังคม Family Connect Written by Super User

แนวคิด
ในปัจจุบันการแจกถุงยังชีพหลายครั้งทำในลักษณะเพื่อบุคคลคนเดียวทำให้ในภาพของครอบครัวขาดแคลนสิ่งของบางอย่างที่จำเป็นและบางอย่างก็ได้รับซ้ำซ้อนกัน การจัดทำถุงยังชีพสำหรับครอบครัวจึงมีส่วนช่วยให้การดำรงชีพในสภาวะที่ยากลำบากเป็นไปได้อย่างมีสวัสดิภาพมากขึ้น โดยการเชิญชวนสมาชิกในทุกครอบครัวมามีส่วนร่วมในการจัดทำไว้ล่วงหน้าเพื่อการช่วยเหลือที่รวดเร็วต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
ทุกครอบครัวที่พร้อมจะเข้าร่วมโครงการ