โครงการสมาคมครอบครัวเข้มแข็ง

แนวคิด
การสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับชุมชนและสังคมย่อมไม่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด หากเราสามารถเชื่อมโยงครอบครัวเข้าด้วยก้น เกิดการช่วยเหลือกัน เกิดความร่วมมือกันย่อมมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแน่นอน

กลุ่มเป้าหมาย
ครอบครัวที่มีลูกแล้วและต้องการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งร่วมกัน