โครงการสมาคมครอบครัวเข้มแข็ง

แนวคิด
การสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งแต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับชุมชนและสังคมย่อมไม่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด หากเราสามารถเชื่อมโยงครอบครัวเข้าด้วยก้น เกิดการช่วยเหลือกัน เกิดความร่วมมือกันย่อมมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างแน่นอน

กลุ่มเป้าหมาย
ครอบครัวที่มีลูกแล้วและต้องการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งร่วมกัน

โครงการถุงยังชีพสำหรับครอบครัว Family Emergency Set

แนวคิด
ในปัจจุบันการแจกถุงยังชีพหลายครั้งทำในลักษณะเพื่อบุคคลคนเดียวทำให้ในภาพของครอบครัวขาดแคลนสิ่งของบางอย่างที่จำเป็นและบางอย่างก็ได้รับซ้ำซ้อนกัน การจัดทำถุงยังชีพสำหรับครอบครัวจึงมีส่วนช่วยให้การดำรงชีพในสภาวะที่ยากลำบากเป็นไปได้อย่างมีสวัสดิภาพมากขึ้น โดยการเชิญชวนสมาชิกในทุกครอบครัวมามีส่วนร่วมในการจัดทำไว้ล่วงหน้าเพื่อการช่วยเหลือที่รวดเร็วต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
ทุกครอบครัวที่พร้อมจะเข้าร่วมโครงการ