แนะนำมูลนิธิ

พันธกิจของเรา (Our Mission)

  1. พัฒนาเยาวชน
  2. เสริมสร้างชีวิตคู่
  3. ดูแลผู้อาวุโส
  4. สร้างเครือข่ายครอบครัวเพื่อสังคม

วิสัยทัศน์ของเรา (Our Vision)

สานสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ตามที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน และการจัดตั้งสถานศึกษา สถานสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้การบริการ ด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมการบริการงานด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนงานด้านการศึกษา และฝึกอบรมและปกป้องสิทธมนุษยชนในกลุ่มเด็ก สตรี ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนส่งเสริมทักษะและพัฒนาอาชีพให้
5. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
6. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความเป็นกลางและไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน หรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด

รายนามกรรมการมูลนิธิ

1. นายทนนท์ ชาญชิตโสภณ ประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร รองประธานกรรมการ
3. นายองค์การ เดชะยา กรรมการ
4. นายพีร์ สุวรรณสาครกุล กรรมการ
5. นายนิยม ชาญศิริเมธา กรรมการและเหรัญญิก
6. นายณรงค์ ตันละมัยงาม กรรมการและเลขานุการ

ศูนย์ประสานงานมูลนิธิ 22 แห่งทั่วประเทศ

o กรุงเทพมหานคร 4 แห่ง
o จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 แห่ง
o จังหวัดลพบุรี 2 แห่ง
o จังหวัดชลบุรี
o จังหวัดเชียงใหม่
o จังหวัดกำแพงเพชร
o จังหวัดฉะเชิงเทรา
o จังหวัดราชบุรี
o จังหวัดอุทัยธานี
o จังหวัดพิจิตร
o จังหวัดนครราชสีมา
o จังหวัดชัยนาท

จำนวนสมาชิกของมูลนิธิทั่วประเทศในปัจจุบันประมาณ 1,000 คน

o กลุ่มเยาวชน ประมาณ 300 คน
o กลุ่มคนวัยทำงาน ประมาณ 300 คน
o กลุ่มครอบครัว ประมาณ 300 คน
o กลุ่มผู้อาวุโส ประมณ 100 คน